Referater - Generalforsamling 8/4 2017

Lørdag d. 8. april 2017

 

Hent som PDF - eneralforsamling 8/4 2017 (pdf - 46 kb)

 

 

Generalforsamling 8.april 2017


Alle fra bestyrelsen var mødt.  Der var mødt 36 stemmeberettigede andelshavere.
Ingen fuldmagter.
Til stemmetællere valgtes Bent Nielsen og Jan Petersen.


2. Valg af dirigent.
Erik Strange valgtes enstemmigt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed
og gav ordet til Formanden.


3. Formandens beretning.  
Tak for fremmødet. Vi planlægger indvielsen af det nye vandværk til en lørdag el.
søndag.   Det gamle vandværk er 49 år og må anses for nedskrevet, når det nye
åbner. Der bliver en pause på et par timer ved omstillingen Vi leverer 35000 m3
vand årlig.   Sagsbehandlingen tog lang tid, og der kom ændringer, så vi blev
forsinkede til vinterbyggeri.  Vi kommer op på 3.5 mio. kr.        De nye plasttanke er
kommet ind. De er godkendt til næringsmidler. Der løber nu vand i begge linjer. 4
boringer på to linjer giver to vandværker. Vi optimerer løbende ledningsnettet.
Nogle reparationer klares straks, andre må vente. Nb at al ledning inden for skel er
ejerens ansvar. Vi hjælper gerne med at anvise en reparatør.
Den årlige aflæsning giver økonomi, samt overblik. Aflæsningen er en service og kan
ikke overlades til beboerne. Brønden skal være tilgængelig. Man må gerne få en
samtale med driftsbestyreren.
Spørgsmål og kommentarer:
Bjarne Andersen :Referater bør ligge på hjemmesiden
Anny Jensen: er brønde eller boringer sikrede mod indbrud? Hvad med at få en
automatik der stopper vand ved indbrud. ! Vi er opmærksomme og vil arbejde med
sagen.
Benny Rasmussen Vi behøver ikke en overhængende fare for boringerne for at
handle.! Kbhs.  drikkevand er mere indbydende.
Beretningen godkendt.


4. Revideret regnskab
Anders   Frimann   gennemgik   regnskabet   og   fortalte   at   der   var   ændret   på
egenkapitalen, idet der ikke må være overskud, tidligere egenkapital er nu en post
der er hensat som overdækning, ligesom det fremgår af nettoomsætningen at der i
år er en overdækning på kr. 110.169,-, der er overført til konto for overdækning.
Bjarne Andersen: står der ikke for meget i bank? Vi bør ikke overskride 750.000.kr. !
Det er svært at få sat penge i bank. Kontoen har ændret sig ind i det nye år. Vi står
med to vandværker, der skal betales. Til december får vi 1 mio. kr. ind.
Fra forsamlingen var der spørgsmål om man kan reducere risikoen ved at købe korte
obligationer! Bestyrelsen kommenterede, at man nu stortset har betalt det nye
vandværk, så overskudslikviditeten ikke er så stor mere.
Noget af det gamle værk er kontorbygning og reservedelslager.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.


5. Budgettet 2017   
Bjarne Jensen: er bestyrelsens lønninger ikke med i budgettet?
Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Vi gør tingene af lyst som i gamle dage-.
Budgettet vedtaget.


6. Indkomne forslag.

 

 1. Forslag 1. Sammenlægning med Udby og omegnens Vandværk.
  Udby vandværks generalforsamling afviste en sammenlægning og vil ikke gå videre.
  En sammenlægning vil intet koste i administration. Udby kan ikke fortsætte sådan.
  Værket er gammelt. For meget nitrit.
  Der blev efterlyst et økonomisk overslag til Generalforsamlingen! Vi tænker os, at
  Udby vandværk lukkes, og at vi forsyner dem. Der vil blive forsyningsledning og
  råvandsledning.  
  Revisionsudgifterne kan deles over to værker.
  Bestyrelsen beder om tilladelse til at forhandle med Udby vandværk, hvis man
  kommer tilbage for en evt. sammenslutning. Ved en senere sammenlægning skal det
  endeligt vedtages på en generalforsamling
  Forslaget vedtaget 23 for/7 imod.
 2. Forslag 2. Sløjfning af brønde.  
  Sløjfning af gamle brønde.  Et medlemskab af Grundvandssamarbejdet i Vordingborg
  Kommune vil koste vandværket ca. 6.000.- årlig.   Med medlemskab kan man faa
  sløjfet ca. 4 brønde om året. Vi har ingen tal på brøndene.        
  Vedtaget om medlemskab af Grundvandssamarbejdet. (19 for/3 imod)
  Det blev vedtaget at brøndejeren skal betale kr. 1.000,- ved sløjfning til vandværket
  stemmer: 27 for/0 imod.

 

7. Valg

VO Petersen. Gunnar Kriegel Preben Christensen. Genvalgt.
Suppleanter genvalgt.


8. Revisorvalg. –og suppleant.
Alle genvalg


9. Eventuelt.
Gunnar Kriegel opfordrede til, at man tilslutter sig sms-varslingen. Vi mangler stadig
en del e-mail adresser.
Dirigenten sluttede Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden afsluttede. Vi er alle sammen vandværket. Bestyrelsen håber at se
mange til festlighederne ved det nye Vandværks indvielse..Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.


Formand: Bjarne Groth

Næstformand : Hans Henrik Knudsen.
Kasserer: Vagn Ove Petersen.
Sekretær: Hans Aaen.
Preben Christensen. Peter Vagn Kousgaard. Gunnar Kriegel.
ref. Aaen