Referater - Generalforsamling 11/4 2015

Lørdag d. 11. april 2015

ULFSHALE VANDVÆRK

Generalforsamling d.11.april 2015 på Thorsvang.

23 andelshavere var mødt. Ingen fuldmagter Bestyrelsen minus Bent Nielsen Bundgaard, Vagn Ove Petersen, Peter Vagn Kousgaard.

Til dirigent valgtes Erik Strange, som konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og fuldt beslutningsdygtig.

Til stemmetællere valgtes Benny… og Jan Petersen.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Året har været en lærerig periode, med trussel om forurening fra vandværket som var svær at finde. Vi fik hurtig og kompetent indsats fra embedslægen, og pæn omtale i medierne. Hjemmesiden virkede derimod ikke godt. Vandværket var nået til funktionel størrelse, som bl.a. kræver konstant overvågning, Vi må lave en gennemgang flere gange årlig. Vandværket er af alder og kræver fornyelse.   Af og til falder en komponent ud, eller et opstartsrelæ svigter,

Årets udpumpning var ca.35000 m3. Et rimeligt forbrug, noget højere om, sommeren. Vi har fået 2 mio.. m3 igennem årene. Der er vand nok. Vandanalyserne er gode. Der har været enkelte rørbrud hos andelshavere på deres bekostning, ved privat VVS-arbejde.Vi søger at øge sikkerheden ved sektionsopdeling. Et brud tog 6 timer at udbedre.

Til vandværkets fornyelse kræves indgreb i kapitalen, Økonomien er god. Kommunen får det meste af indtægterne. Kravene øges, og kostbare målinger foretages af vores vand, bla. havde vi en undersøgelse vedr.mulig forurening ved kartoffeldyrkning eller juletræsgraner .Vi har ingen af delene.

Bestyrelsen har beset andre vandværker, udstillinger og haft ekspertbesøg, Vi arbejder over mere tid, og med glæde. Som levnedsmiddelindustri er vi underlagt yderligere bestemmelser.

Spørgsmål og svar:

? Er der andre måder at bekendtgøre til andelshavere. ! Vi vil bruge mail på hjemmesiden og planlægger sms.  ?Hvad skete der på Nyord- !Det var et el-brud. Ikke vores.   ? Hvad gør man ved sprængt vandrør i huset. ! Det er eget ansvar.. Hvis vandet ikke løber til kloak, kan man få nedsat afledningsafgiften. Vi er   ikke vidende, om vi har brugt de tilladte 10%.  Grunden er sur, og anboringsbøjler tæres. Så i år har vi brugt ca. 10%.   ?Får man kompensation ved spild oiver 300 m3.! Vi kan ikke hjælpe en og forsømme andre. Vi beklager  misopfarttelsen.  ? Jeg fik en stor regning, som viste sig at skyldes en defekt vandmåler. ! Vi har en høj garanti for vandmålere. Kalibrering koster uberettiget 500-600 kr. Hvis vandmåleren er defekt, betaler Vandværket.   ? Hvor ofte udskiftes målerne. ! Efter 6 år. Måske bliver de næste  bliver helt ny  modeller eller digitale.

Hold øje med vand på vejene. Det kan skyldes rørbrud.

2

Regnskabet forelagdes ved Anders Frimann. Han konstaterede, at økonomien 2014-5 er god. Der er aktiver på 8.154.000 kr, passiver på 479.000 kr .Kortfristet gæld. Alt er betalt. Underskud på 17.000 kr.              

Spørgsmål og svar.         ? koster digitale kort 34.000 kr.  ! Vi skal have nye digitale kort til aflæsning. Vi kører to systemer.    ? Hvad skyldes stigning i lønningerne. ! Revisions-osv-bidrag. Øget arbejde, heri forbedringer på værket. Vi har 1 person på lønningslisten.  Bestyrelsen er ulønnet. Vi sparer også ved at mødes påå vandværket.   ?Hvad er passive medlemmer.  ! Grundejere med betalt grund, uden måler. Det drejer sig om 32 personer.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af andelsbidrag  osv.  Taksterne godkendtes.

? Skal vi have et nyt vandværk. ! Det forklares senere.

Takstbladet. Ændringer godkendtes.  Budgettet vedtaget.

Indkomne forslag. Ingen. I Vedtægterne sker formelle ændringer. Møn kommune bliver til Vordingborg kommune. RevisionsFRR bliver til FSR.

Fmd. fremlagde et forslag om trykfilteranlæg tekniske forbedringer med overslag fra fa. Kemic. vedr. fornyelse af vandværket. Der nævnes nyt iltnings- og afblæsningssystem. Nyt trykfilteranlæg. Ny el-tavle. Nyt SRO-anlæg.  Vi holdt 10. minuitters pause til læsning..

Vægge og lofter skal renoveres. Nødforsyning sammen med nabovandværk .En  ledning til Stege vil koste os 800.000 kr.Den kan spares. Det fornyede vandværk vil være sin egen nødforsyning.  Nyord har måttet få til- kørt nødforsyning Forbedringer vil med tiden presse sig på. Bedre at forny de 50årige dele. Besparelse forudses på el og arbejde.  Bestyrelsen undersøger markedet.

? Hvad er tidshorisonten. ! Ved lavest mulig forbrugsperiode. Imens etableres et nødhjælpsvandværk. Det foreliggende tilbud er det bedste. Jesper har undersøgt og beset anlæg.

Hackere vil kunne forstyrre styringen, men ikke standse vandet. Vi kan styre manuelt.

Bestyrelsen undersøger videre, ser på udstillinger, vi indhenter nyt fra FVD.

Vi påtænker en  Åbent Hus-dag til sommer med fremvisning af vandværket.

Valg af bestyrelse og suppleanter.  Bent Bundgaard genopstiller ikke. Best. foreslår Gunnar Kriegel i hans sted. Vedtaget.

Suppleanter: Gert Bøgh. Ny suppleant: Jan Petersen.

Valg af revisorer: Øernes Revision i Vordingborg. Foreningsrevisor: W Houman. Revisorsuppleant: Per Hansen.

Eventuelt.. Intet særligt.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen. Formanden takkede af og mindede om daglig kontaktmulighed via mail. Vi påtænker et åbent arrangement til sommer.

På vandvæket står nu en stor nødhjælpskasse.

Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde. Alle stillinger genbesattes.

Fmd. Bjarne Groth.
Næstformand: H.H.Knudsen.
Sekretær: Aaen
Kasserer indtil 2016: Vagn Ove Petersen .

 

/Aaen